VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ WEBOVÉ APLIKACE PROJEKTIK.CZ UŽIVATELI

 1. Úvodní ustanovení
  1. Toto smluvní ujednání upravuje podmínky užívání internetové aplikace Projektik na adrese https://projektik.cz (dále jen „aplikace“).
  2. Provozovatelem aplikace je Miloš Janda, Poljanovova 3159/3, Praha 4, PSČ 143 00, IČ: 87853035 (dále jen „provozovatel“).
  3. Uživatelem aplikace je každá fyzická nebo právnická osoba, která si vytvoří uživatelský účet (dále jen „uživatel“). Vytvoření uživatelského účtu spočívá v zadání přihlašovacího jména (e-mailové adresy) a hesla a vyplnění údajů o uživateli, které budou následně použity k fakturaci.
  4. Aplikace je webová služba sloužící primárně ke správě projektů, vystavování faktur a jejich tisku.
 2. Licenční ujednání
  1. Aplikace je ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů ve znění jeho pozdějších novelizací (dále jen „Autorský zákon“) autorským dílem. Majetková práva k aplikaci podle Autorského zákona i podle mezinárodních dohod o autorském právu, uzavřených Českou republikou, náleží provozovateli. Tato smlouva neuděluje uživateli žádná oprávnění ve spojení s ochrannými známkami provozovatele.
  2. Provozovatel tímto uděluje uživateli omezenou, osobní, nepřenosnou, nevýhradní licenci k používání aplikace.
 3. Práva a povinnosti uživatelů
  1. Uživatel je oprávněn prostřednictvím internetové aplikace vystavovat elektronické faktury, ukládat je a evidovat, tisknout a to v rozsahu, v jakém to aplikace rozsahem svých funkcí umožňuje.
  2. Uživatel se zavazuje neužívat aplikaci žádným způsobem, který by jakkoli narušoval práva provozovatele.
  3. Uživatel nesmí z vygenerovaných dokladů odstraňovat nebo měnit jakékoliv ochranné značky, název provozovatele nebo název aplikace.
  4. Provozovatel je oprávněn zamezit užívání aplikace uživatelem, o kterém se lze důvodně domnívat, že porušuje toto smluvní ujednání.
  5. Uživatel nemá nárok na jakoukoli náhradu v souvislosti se zrušením uživatelského účtu.
  6. Provozovatel je oprávněn zrušit účet, pokud se na něj uživatel nepřihlásil déle než 6 měsíců.
  7. Uživatel je povinen při registraci uvést pravdivé údaje.
 4. Záruky
  1. Provozovatel výslovně neposkytuje žádnou záruku na aplikaci. Aplikace se poskytuje tak, jak stojí a leží, bez jakékoli záruky, ať již výslovně uvedené nebo mlčky předpokládané.
  2. Veškerá rizika spojená s užíváním této aplikace nese uživatel. Provozovatel nenese v žádném případě odpovědnost za škodu vzniklou používáním aplikace, ať by byla jakákoli.
  3. Provozovatel nenese odpovědnost za soulad náležitostí vygenerovaných dokladů s platnými a účinnými právními normami a je pouze na uživateli, aby se ujistil o jejich úplnosti a bezchybnosti.
  4. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv upravit, pozastavit nebo ukončit poskytované služby.
 5. Ochrana osobních údajů
  1. Provozovatel shromažďuje a chrání veškeré poskytnuté osobní údaje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
  2. Potvrzením tohoto Smluvního ujednání uděluje uživatel souhlas provozovateli, jakožto správci, se zpracováním jeho osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a to v rozsahu identifikačních údajů uživatele, jako jsou v případě fyzické osoby – podnikatele např. jméno, příjmení, provozovna, v případě právnické osoby např. obchodní firma, IČ, sídlo právnické osoby. Způsoby zpracování jsou shromažďování, vyhledávání, používání, uchovávání, doplňování, úprava, blokování a likvidace. Doba zpracování osobních údajů je doba, po kterou má uživatel v aplikaci aktivní účet.
  3. Zpracování osobních údajů uživatele se děje za účelem zasílání informací souvisejících s aplikací projektik, s vývojem legislativy dotýkající se aplikace projektik a pro marketingové účely správce, tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to po dobu, po kterou má uživatel v aplikaci aktivní účet s tím, že k těmto údajům mohou být přiřazeny i další údaje.
  4. Souhlas platí rovněž pro správcem pověřené zpracovatele.
  5. Uživatel bere na vědomí, že má práva dle §11, §21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese správce odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci atd.
 6. Závěrečné ustanovení
  1. Vytvořením uživatelského účtu dochází ke vzniku smlouvy mezi provozovatelem a uživatelem. Smluvní ujednání se uzavírá na dobu neurčitou a zaniká zrušením účtu uživatele. Obsah smlouvy tvoří toto smluvní ujednání. Vytvořením uživatelského účtu souhlasí uživatel s tímto smluvním ujednáním.
  2. Toto smluvní ujednání může být provozovatelem jednostranně měněno, a to vždy s účinností k uplynutí 14denní lhůty ode dne zveřejnění oznámení o změně smluvního ujednání na https://projektik.cz.
  3. Podle takto změněného smluvního ujednání se řídí i právní vztahy vzniklé přede dnem nabytí účinnosti nového smluvního ujednání, avšak vznik práv a povinností, ke kterým došlo přede dnem nabytí účinnosti změn smluvního ujednání, se posuzují podle dosavadního smluvního ujednání.
  4. Pro případ řešení sporů mezi provozovatelem a uživatelem platí, že se provozovatel s uživatelem dle §89a občanského soudního řádu dohodli na místní příslušnosti soudu prvního stupně takto: Pokud bude věcně příslušným k projednání sporu okresní soud, bude spor mezi stranami rozhodovat Městský soud v Praze. Pokud bude věcně příslušným k projednání sporu krajský soud, bude spor mezi stranami rozhodovat Krajský soud v Praze.
  5. Toto smluvní ujednání je platné od 1. 1. 2013.